Verbenalia

Aviso legal

Organización de Ideas de Éxito S.L. garantiza a seguridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios da web www.Verbenalia.org , e así, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e na normativa de desenrolo, o usuario queda informado e presta o seu consentimento á posible incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes en Organización de Ideas de Éxito S.L. e  ao tratamento automatizado dos mesmos, incluíndo aqueles aos que esta empresa teña acceso como consecuencia da súa navegación por esta páxina web.

A política de privacidade de Organización de Ideas de Éxito S.L.  asegúralle, en todo caso, o exercizo dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoracións e oposición, nos termos establecidos na legxislación vixente. Por iso, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e na normativa de desenrolo, Organización de Ideas de Éxito S.L. garantiza a adopción das medidas necesarias para asegurar o tratamento confidencial de ditos datos e lle informa da posibilidade de exercitar, conforme a dita normativa, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirixindo un escrito a Organización de Ideas de Éxito S.L. C/ Pío XII, 10 Baixo. O Porriño 36400.